Tilaa arvio asunnostasi

Asuntokauppa 2024 -kysely: Minkälaiset ovat asuntokaupan näkymät vuonna 2024?

Asuntomarkkinatilanne askarruttaa asunnonvaihtoa suunnittelevia suomalaisia. RE/MAX-välittäjät auttavat vuosittain kymmeniätuhansia suomalaisia asuntoasioissa, joten heillä on hyvä tuntuma ja näkemys siitä, mitkä asiat askarruttavat suomalaisia juuri tällä hetkellä.

Taustaa

Toteutimme kyselyn sisäisenä, RE/MAX-välittäjille lähetettynä sähköisenä kyselynä, joulukuun 2023 ja tammikuun 2024 välisenä aikana. Kyselyyn vastasi 158 RE/MAX-välittäjää ja vastaajakunta kattaa suurimman osan Suomesta Pohjanmaata, Itä-Suomea ja Lappia lukuun ottamatta. Kysely koostui sekä monivalinta- ja asteikkokysymyksistä että avoimista kysymyksistä.

Asuntomarkkinanäkymät vuodelle 2024

Välittäjien näkemykset vuodesta 2024 ovat edellisvuoteen verrattuna positiiviset – noin 80% (79,8%) vastanneista odottaa asuntokaupan piristyvän selvästi edellisvuoteen verrattuna.

Tätä tukee myös vuoden 2023 lopussa havaittu piristyminen asuntomarkkinassa, jonka oli myös havainnut yli 70% kyselyyn vastanneista välittäjistä.

Ovatko suomalaiset taas kerran tottuneet ”uuteen normaaliin”?

Ukrainan sota, inflaatio, energian hinta, korkojen nousu ja niin edelleen. Viime vuosina olemme kohdanneet monia kansainvälisiä kriisejä ja joutuneet kohtaamaan myös niiden aiheuttamaa epävarmuutta ja talouden heilahteluja.

Mutta onko suomalaiset sopeutuneet ”uuteen normaaliin” eli esimerkiksi korkeampiin korkoihin tai kohonneeseen inflaatioon?

Välittäjien näkemykset ovat tämän suhteen kaksijakoisia. Noin 50 % (49,5%) välittäjistä on jokseenkin samaa mieltä siitä, että suomalaiset ovat sopeutuneet uuteen normaaliin eli muun muassa korkojen nousuun/heilahteluihin ja kohonneeseen inflaation.

Samaan aikaan 23,2% välittäjistä näkee tilanteen jokseenkin päinvastaisena eli sopeutumista tilanteeseen ei ole vielä tapahtunut.

Kyselyn perusteella voimme siis arvioida, että olemme eräänlaisessa sopeutumisvaiheessa talouden muutosten osalta. Välittäjien vastauksissa korostuu realistinen toiveikkuus.

Vuodesta 2024 odotetaan tulevan selvästi aktiivisempi asuntomarkkinalla ja esimerkiksi korkojen ja inflaation nousun hidastuminen on muuttanut myös asiakkaiden käyttäytymistä entistä aktiivisempaan suuntaan asuntokaupassa. Mutta tämän ”elpymisen” odotetaan kuitenkin tapahtuvat vaiheittain ja todennäköisesti selkeämpää kasvua kauppamäärissä odotetaan loppuvuonna 2024 tai keväällä 2025.

Näkyvyys on heikohko, mutta perusteet asuntokaupan piristymiselle ovat olemassa.

-Kiinteistönvälittäjä, Tuusula

asuntomarkkina vuonna 2024

Mitkä asiat askarruttavat asiakkaita tällä hetkellä?

Kiinteistönvälittäjät käyvät aktiivisesti keskustelua asiakkaiden kanssa päivittäin. Kysyimme RE/MAX-välittäjiltä kolmea keskeisintä asiaa, jotka askarruttavat asiakkaita tällä hetkellä. Kysymys oli jaoteltu erikseen asunnon myyjiä ja asunnon ostajia askarruttaviin kysymyksiin.

Myyjäasiakkaat – mitkä asiat askarruttavat?

”Onko nyt oikea hetki myydä?” – asunnon hinta ja myyntiaika (60% vastaajista)

Yksi eniten välittäjiltä kysyttävistä kysymyksistä liittyy markkinatilanteeseen ja myös asuntojen hintakehitykseen. Eli onko nyt hyvä hetki myydä?

Asunnon myynnin ajoituksen osalta eniten askarruttaa se, että onko asunnolle riittävästi kysyntää ja saadaanko asunnosta vähintään ”omat pois” eli minimissään se hinta mitä siitä on ostohetkellä maksettu.

Koronavuosina asuntojen myyntiajat olivat ennätyslyhyitä. Viimeisen vuoden aikana asuntojen myyntiajat ovat pidentyneet monilla alueilla paljonkin, mikä taas on aiheuttanut epävarmuutta asunnon myyjille.

Muuttuneessa markkinatilanteessa oman asunnon myynti ennen uuden asunnon ostoa on käytännössä lähes aina välttämättömyys.

Mitä tapahtuu koroille? (36% vastaajista)

Koronnousu on ollut viimeisen vuoden aikana ollut yksi asunnonvaihtajia mietityttävä asia ja on sitä edelleen. Asuntolainojen korkojen noustessa kotitalouksien asumiskustannukset ovat nousseet ja myös pankit ovat tiukentaneet lainan myöntämisen ehtoja.

Ostaja-asiakkaat – mitkä asiat askarruttavat?

Asuntolainan korot ja lainansaanti (69 % vastaajista)

Ei liene yllätys, että kuten asunnon myyjiä, myös asunnon ostajia askarruttaa korkojen kehitys. Ostajien keskuudessa lainan korkotason lisäksi mietityttää pankkien tiukentuneet lainansaantiehdot.

Saanko oman asuntoni kaupaksi ja mihin hintaan? (30% vastaajista)

Kuten asunnon myyntiä suunnittelevien keskuudessa, myös ostaja-asiakkaita askarruttaa oman asunnon myynti ja siitä saatava hinta vallitsevassa markkinatilanteessa. Moni asunnon ostaja on samalla myös asunnon myyjä ja etenkin kiristynyt lainansaanti ja talouden epävarmuus on saanut monen asunnon ostajan entistä varovaisemmaksi.

Taloyhtiön tai kiinteistön kunto ja remontit (21% vastaajista)

Viime vuosina asunnon ja taloyhtiön kunnon ja remonttien (niin tehtyjen kuin tulevienkin) merkitys asunnon ostopäätöksessä on kasvanut merkittävästi.

Korkokustannusten ja raaka-aineiden hinnannousun myötä esimerkiksi taloyhtiön talousluvut, tehdyt remontit, PTS ja muut taloyhtiön talouteen ja kuntoon liittyvät dokumentit ja tunnusluvut ovat entistä tarkemmassa syynissä.

Edellä mainittujen lisäksi muun muassa asiakkaan oma työllisyystilanne nousee esiin sekä asunnon myyntiä että ostoa harkitsevien keskuudessa. Kiinteistönvälittäjiemme arvion mukaan noin 10 % asiakkaista puntaroi omaa työllisyystilannettaan osana asunnonvaihtopäätöstä.

Miten toiveikkaina kiinteistönvälittäjät suhtautuvat omaan työhönsä?

Kysyimme RE/MAX-välittäjiltä myös välittäjän valintaan ja omaan työhön ja työn tuloksellisuuteen liittyviä näkemyksiä.

Välittäjän valinta on monen tekijän summa. Kysyttäessä millä perusteilla asiakkaat valitsevat kiinteistönvälittäjän hoitamaan muun muassa asuntonsa myyntiä, RE/MAXin kiinteistönvälittäjien vastauksissa korostui neljä osa-aluetta:

  • Kokemus
  • Ammattitaito ja aluetuntemus
  • Persoona
  • Palkkiotaso

Yli 65% kyselyyn vastanneista välittäjistä nosti joko kokemuksen, ammattitaidon tai aluetuntemuksen välittäjän valinnan kannalta tärkeimmäksi kriteeriksi.

Välityspalkkion tason yhtenä keskeisenä valintakriteerinä nosti esille 26% vastanneista.

Henkilökemian merkitys on myös ilmeinen – kyselymme vastausten valossa noin 16% välittäjistä koki välittäjän persoonan ja vuorovaikutuksen sujuvuuden yhdeksi tärkeimmistä kriteereistä välittäjän valinnassa.

Välittäjät uskovat vuoden 2024 olevan myynnillisesti ”paluu parempaan”

Viime vuosi oli välitysalalla haastava. Kiinteistönvälittäjien työ on myyntityötä, jossa ansainta perustuu hyvin vahvasti välittäjän tekemään tulokseen. Haastava markkinatilanne näkyi viime vuonna myös välittäjien omassa kukkarossa.

Kysyimme välittäjiltä omaa arvioita siitä, että miten henkilökohtainen myynti tulee kehittymään vuonna 2024.

Tässä keskeisiä havaintoja:

  • Noin 68 prosenttia välittäjistä arvioi oman myyntituloksensa kasvavan vuonna 2024 edellisvuoteen verrattuna.
  • 31,6 prosenttia välittäjistä uskoo myyntituloksensa kasvavan 50-100 prosenttia viime vuodesta
  • 12,2 prosenttia välittäjistä arvioi vähintään tuplaavansa tänä vuonna viime vuoden myyntituloksen.

Keskityn omaan työhöni ja niihin asioihin, joihin itse vaikutan. Tiedostan asuntomarkkinan haasteet ja keskustelen niistä asiakkaiden kanssa. En kuitenkaan anna niiden juurikaan vaikuttaa itseeni ja tekemiseeni.

Kiinteistönvälittäjä, Vantaa

välittäjien tulokset vuonna 2024

Vuotta 2024 leimaa realistinen optimismi ja aktiivisuuden merkityksen kasvu

Kauttaaltaan kyselymme vastauksissa on havaittavissa se, että kiinteistönvälittäjät ovat optimistia vuoden 2024 näkymien suhteen unohtamatta kuitenkaan arjen realismia. Nopeaa käännettä parempaan ei ole todennäköisesti tapahtumassa, mutta koko ajan mennään askel askeleelta parempaan suuntaan.

Vastauksissa vallitsee myös realismi oman työn ja aktiivisuuden suhteen. Tällä hetkellä kiinteistönvälittäjän tulee tehdä huomattavasti enemmän työtä hyvän myyntituloksen eteen. Tämä vaatii välittäjiltä aktiivisuutta ja uskoa omiin kykyihin.

Pidetään kiinteistönvälittäjien ja koko välitysalan lippu korkealla – suhdanteista riippumatta. Ammattitaitoiselle ja aktiiviselle välittäjälle riittää aina töitä ja asiakkaita.

Kiinteistönvälittäjä, Tampere

Lisätietoa Asuntokauppa 2024 -kyselystä

Kysely toteutettiin verkkokyselynä RE/MAX-välittäjille joulukuun 2023 ja tammikuun 2024 välisenä aikana. Kyselyyn vastasi 158 RE/MAX-välittäjää ympäri Suomen (poislukien Pohjanmaa, Itä-Suomi ja Pohjois-Suomi).

Lisätietoja

Pasi Aalto
Toimitusjohtaja
RE/MAX Finland
+358 400 322 232
pasi.aalto@remax.fi


Kaipaatko välittäjän apua?

Jätä yhteydenottopyyntö, niin olemme yhteydessä sinuun

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Miten voimme olla avuksi
Vahvistus
Uutiskirje